20 Amerikaanse dollar - Double Eagle (2023)

De Amerikaanse 20 dollar, oftewel Double Eagle, is een historische gouden munt geslagen in 21,6 karaatsgoud met een zuivere goudinhoud van 30,1 gram. De Double Eagle kent twee verschillende ontwerpen - de Liberty Head en de Saint-Gaudens - en is een populaire munt, zowel onder numismaten als beleggers. De Double Eagle Saint-Gaudens wordt door menig verzamelaar zelfs beschouwd als één van de mooiste Amerikaanse gouden munten die er zijn.

De Amerikaanse Double Eagle werd voor het eerst geslagen in 1849, naar analogie met het begin van de Californische goudkoorts. Dat jaar sloeg de United States Mint twee proof versies van de munt. Een van die twee munten wordt tot op heden bewaard in het Smithsonian Instituut in Washington D.C. De locatie van de tweede munt, oorspronkelijk in het bezit van de toenmalige minister van Financiën William M. Meredith en na zijn dood mee geveild als onderdeel van zijn nalatenschap, blijft tot op de dag van vandaag onbekend.

De reguliere productie van de Amerikaanse Double Eagle liep uiteindelijk van 1850 tot 1933, toen president Franklin D. Roosevelt de productie van de munt stop zette en het zelfs verboden maakte de munt, en goud in het algemeen, in bezit te hebben (The Gold Reserve Act).

Van 1849 tot 1907 was de 20 dollar - Liberty Head in omloop. In 1904 schreef president Theodore Roosevelt een brief naar toenmalig minister van Financiën, Leslie M. Shaw: “I think the state of our coinage is artistically of atrocious hideousness. Would it be possible, without asking permission of Congress, to employ a man like Saint-Gaudens to give us a coinage which would have some beauty?". En zo geschiedde; beeldhouwer Augustus Saint-Gaudens zou zijn laatste levensjaren doorbrengen in het teken van de Amerikaanse Eagle muntstukken.

Niet iedereen was echter even fan van Saint-Gaudens’ kunstzinnige insteek als president T. Roosevelt. Het hoge reliëf van Saint-Gaudens’ eerste ontwerp van de double Eagle zorgde ervoor dat de munt maar liefst 11 keer geslagen moest worden. Geen wonder dat er in totaal maar 20 van deze munten geslagen zijn. Daarnaast kreeg Saint-Gaudens de kritiek dat de munten niet stapelbaar en daarmee ongeschikt waren voor de dagdagelijkse handel. Na een eerste aanpassing, waardoor de munt weliswaar maar 3 in plaats van 20 keer geslagen diende te worden, werd het ontwerp nog steeds als ongeschikt gezien en moest het een tweede en laatste keer aangepast worden. Datzelfde jaar nog stierf Augustus Saint-Gaudens ten gevolge van kanker. De Amerikaanse Saint-Gaudens Double Eagle zou tot 1933 in productie blijven.

(Video) Gold Coin: $20 St. Gaudens Double Eagle 🦅🦅

De Amerikaanse Double Eagle van 1933 is een van de zeldzaamste munten ter wereld. Hoewel er dat jaar zo’n 445.500 exemplaren van de munt geslagen werden, zijn die munten nooit in circulatie gegaan en zijn ze zelfs allemaal, op twee na, tot smelten gebracht door de overheid. Later kwam echter aan het licht dat er minstens 20 munten - waarschijnlijk door een bediende van de United States Mint - gestolen, en zodoende niet mee gesmolten, waren. Munten die ondertussen in handen waren gevallen van privéverzamelaars via een juwelier uit Philadelphia, Israel Switt.

19 van die munten werden achteraf - tussen 1944 en 1952 - opgespoord en terug in beslag genomen door de Amerikaanse Geheime Dienst, die 9 van hen alsnog vernietigde. De twee oorspronkelijk gespaarde munten - waarvan één nog steeds in handen is van een privéverzamelaar - worden vandaag de dag bewaard als onderdeel van The U.S. National Numismatic Collection, de 10 overige munten worden bewaard in The United States Bullion Depository, ook wel gekend als Fort Knox.

Zuiverheid & gewicht

De Amerikaanse Double Eagle heeft een zuiverheid van 900/1.000 (21,6 karaat) en een nettogewicht van 30,09 gram. De overige 3,35 gram bestaat uit koper wat de munt haar typische donkergele kleur geeft. Daarnaast verzekert de legering ook de sterkte van de munt, noodzakelijk om aan de slijtage door regelmatige circulatie te kunnen weerstaan.

Ontwerp van de gouden 20 Amerikaanse dollar - Double Eagle

(Video) $1.8MM Stratospheric Proof Liberty Head Double Eagle 1861 $20 PCGS Proof 66 DCAM ex: Simpson

De Amerikaanse Double Eagle kent twee verschillende ontwerpen, de Liberty Head en de Saint-Gaudens, die telkens nog eens in drie verschillende versies geslagen zijn.

Liberty Head | 1849 - 1907

Op de voorzijde ziet u het portret van een vrouw in Grieks-Romeinse stijl, kijkend naar links. Op haar hoofd draagt ze een kroon waarop ‘Liberty’ staat. In haar nek, rechts onderaan, vindt u de initialen van de toenmalige hoofd-graveerder van de United States Mint terug; James B. Longacre. Rondom het portret staan 13 sterren, die de originele provincies van Amerika (New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina en Georgia) representeren. Onderaan de munt vindt u het jaar van uitgifte terug.

Op de keerzijde ziet u een heraldische arend achter een schild, welke symbool staat voor de natie. In zijn bek draagt de arend twee linten waarop de toenmalige leuze van de Verenigde Staten ‘E Pluribus Unum’ (‘Uit velen één’) staat. In zijn linker klauw houdt hij drie pijlen vast, in zijn rechter een olijftak. Boven de arend vindt u opnieuw de 13 sterren die de toenmalige provincies van de Verenigde Staten voorstelden terug. Rondom de munt ziet u bovenaan ‘United States of America’ staan en onderaan de nominale waarde van de munt ‘twenty d.’.

(Video) 1922 Saint-Gaudens Gold Double Eagle $20

Vanaf 1866 voegde men de leuze ‘In God we trust’ toe aan de keerzijde van de munten - deze werd tussen de 13 sterren geplaatst - en werd het schild voor de arend aangepast in rococostijl. Op de laatste uitgave van de munt - van 1877 - 1907 - werd de nominale waarde aangepast van ‘twenty d.’ naar ‘twenty dollars’.

Saint- Gaudens Lady Liberty | 1907 - 1933

Op de voorzijde ziet u Lady Liberty, de personificatie van de Verenigde Staten, die wordt afgebeeld met wapperende haren, een fakkel in de rechter- en een olijftak in de linkerhand. Achter haar komt, in het Capitool, de zon op als symbool voor de sterke Amerikaanse economie en het aanbreken van het tijdperk van de nieuwe financiële grootmacht. Rechts van Lady Liberty ziet u het jaar van uitgifte van de munt, dat in het eerste jaar van de munt - 1907 - in Romeinse cijfers werd uitgedrukt. Net daaronder vindt u de initialen van Augustus Saint-Gaudens terug. De 48 sterren rondom de munt representeren de staten van de Verenigde Staten.

Op de keerzijde ziet u een arend in vlucht boven de zon. President Theodore Roosevelt had uitdrukkelijk aan Saint-Gaudens gevraagd om de gekende leuze ‘In God we trust’ niet mee op te nemen in het nieuwe ontwerp van de munt. Hij vond dat namelijk een belediging voor het geloof, wetende dat de munten even goed binnen de criminele milieus zouden circuleren. Vanaf 1908 echter, werd de leuze alsnog op de munt geplaatst - tussen de zon en haar stralen - nadat het Amerikaanse Congres het zo oplegde aan de U.S. Mint. Boven de arend ziet u ‘United States of America - twenty dollars’. De leuze ‘E Pluribus Unum’ werd naar de muntrand verplaatst.

Gouden 20 Amerikaanse dollar - Double Eagle kopen

(Video) 1873-S 20$ Gold Double Eagle

De 20 Amerikaanse dollar - Double Eagle en andere gouden munten kunnen prima dienen als aankoop van fysiek goud. Op gouden munten wordt namelijk geen btw geheven omdat ze aanzien worden als monetair goud. En hoewel alle gouden munten die door Argentor worden aangeboden, getest zijn op echtheid, worden ze niet met een certificaat van echtheid aangeleverd. Dat in tegenstelling tot goudstaven.

Omdat deze munten niet langer geproduceerd worden, zijn wij voor onze voorraad afhankelijk van het aantal munten die wij ‘over the counter’ of via traders kunnen aankopen. Gelieve daarom eerst even contact met ons op te nemen alvorens u een bestelling > 5 munten plaatst via webshop.

Gouden 20 Amerikaanse dollar - Double Eagle verkopen

U bent steeds welkom in ons kantoor voor de verkoop van uw gouden 20 Amerikaanse dollar - Double Eagle muntstuk(ken). U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.

(Video) San Francisco Minted Liberty Head Double Eagle 1856-S $20 PCGS MS63

Onze aankoopprijzen worden iedere minuut aangepast aan de actuele goudkoers en zullen pas worden vastgelegd op het moment u de munt(en) aanbiedt in ons kantoor. U kan onze live aankoopprijzen gemakkelijk raadplegen op deze pagina.

Videos

1. MS67 $20 gold double eagle #shorts #gold #income
(Coinuary)
2. 1876-S Gold Double Eagle
(Jim Newsom)
3. SAINT GAUDENS $20 Gold Coin 🤑🤑🤑🤑 Pre-1933 USA 🇺🇸
(Patriotic stacker)
4. Proof Liberty Gold Double Eagle 1904 $20 PCGS/CAC Proof 62 CAM
(nuTilt)
5. St Gaudens Double Eagle. Low 152k mintage. Only 6 higher by PCGS. 1915 $20 PCGS MS65
(nuTilt)
6. 1924 Saint Gaudens $20 Double Eagle NGC MS64
(Liberty Bell Rare Coins)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 29/04/2023

Views: 6564

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.